Records

10.1 Records of the following activities addressed in the ship security plan shall be kept on board for at least the minimum period specified by the Administration,


стосовно такої, передбаченої планом охорони судна, діяльності:

.1підготовки, навчань та занять;

.2загроз охороні й інцидентів, пов'язаних з охороною;

.3порушень стану охорони;

.4змін рівня охорони;

.5повідомлень, що безпосередньо стосуються охорони судна, наприклад про конкретну загрозу судну або портовим засобам, де знаходиться або знаходилося судно;

.6внутрішніх перевірок та огляду діяльності, пов'язаної з охороною;

.7періодичного перегляду оцінки охорони судна;

.8періодичного перегляду плану охорони судна;

.9здійснення будь-яких поправок до плану, а також

.10технічного обслуговування, калібрування та Records випробувань установленого на судні охоронного устаткування, зокрема випробування суднової системи тривожного сповіщення.

10.2Записи повинні вестися робочою мовою або мовами судна. Якщо мова або мови, що були використані, не є англійською, іспанською або французькою, то повинен бути доданий переклад однією із цих мов.

10.3Записи можуть зберігатися в електронній формі. У цьому випадку вони повинні бути захищені за допомогою процедур, спрямованих на запобігання нecaнкцiоновaномy стиранню, знищенню або зміні даних.

10.4Записи повинні бути захищені від несанкціонованого доступу або розголошування.

11 Офіцер охорони компанії

11.1Компанія повинна призначити офіцера охорони компанії. Особа, призначена як офіцер охорони компанії, може діяти як така стосовно одного чи більше суден Records, залежно від числа або типів суден, що експлуатуються компанією, при цьому повинно бути чітко зазначено, за які судна відповідає ця особа. Компанія, залежно від числа або типів суден, що експлуатуються нею, може призначити кількох офіцерів охорони компанії, при цьому повинно бути чітко зазначено, за які судна відповідає кожна із цих осіб.

11.2Крім установлених будь-де в цій частині Кодексу, завдання й обов'язки офіцера охорони компанії повинні включати, не обмежуючися цим, таке:

.1надання рекомендацій стосовно рівня загрози, з якою може зіткнутися судно, з використанням відповідних оцінок охорони та іншої інформацїі, що стосується цього;


bearing in mind the provisions Records of regulation XI-2/9.2.3:

.1 training, drills and exercises;

.2 security threats and security incidents;

.3 breaches of security;

.4 changes in security level;

.5 communications relating to the direct security of the ship such as specific threats to the ship or to port facilities the ship is, or has been, in;

.6internal audits and reviews of security activities;

.7periodic review of the ship security assessment;

.8periodic review of the ship security plan;

.9implementation of any amendments to the plan; and

.10maintenance, calibration and testing of any security equipment provided on board, including testing of the ship security alert system.

10.2The records shall be kept in the working language Records or languages of the ship. If the language or languages used are not English, French or Spanish, a translation into one of these languages shall be included.

10.3The records may be kept in an electronic format. In such a case, they shall be protected by procedures aimed at preventing their unauthorized deletion, destruction or amendment.

10.4The records shall be protected from unauthorized access or disclosure.


documentaoyeaaj.html
documentaoyehkr.html
documentaoyeouz.html
documentaoyewfh.html
documentaoyfdpp.html
Документ Records